ภูมิภาค : โฮคุริคุ/ชินเอ็ทสุ (Hokuriku/Shinetsu)

ภูมิภาคโฮคุริคุ/ภูมิภาคชินเอ็ทสุ (Hokuriku/Shinetsu) คือภูมิภาคที่อยู่ตรงกลางของเกาะฮอนชู (Honshu) และอยู่เหนือภูมิภาคชูบุ (Chubu) ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยพื้นที่ชินเอ็ทสุ (Shinetsu) ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดนีงะตะ (Niigata) กับจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) และพื้นที่โฮคุริคุ (Hokuriku) ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดโทยามะ (Toyama) กับจังหวัดอิชิคะวะ (Ishikawa) โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเลญี่ปุ่น และแหล่งขุนเขาที่ราบสูง พร้อมธารน้ำใส ทำให้เหมาะแก่การพักผ่อน มีเทือกเขาเจแปนแอลป์ทอดตัวเป็นจุดเด่น มีแหล่งอนเซ็นขึ้นชื่อ เช่น Shibu onsen ในเมือง Yamanouchi ที่มีลิงญี่ปุ่นแช่อนเซ็นเป็นเอกลักษณ์ และยังมีแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่คุณภาพเยี่ยม

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคโฮคุริคุ/ภูมิภาคชินเอ็ทสุ (Hokuriku/Shinetsu) โดยส่วนมากจะเดินทางมาจากโตเกียว (Tokyo) ที่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทย จากนั้นจึงต่อรถไฟชินคันเซ็นวิ่งเชื่อมไปยังแต่ละจังหวัดในภูมิภาคโฮคุริคุ/ภูมิภาคชินเอ็ทสุ (Hokuriku/Shinetsu) หรือเดินทางจากหัวเมืองใหญ่โดยรถไฟด่วนพิเศษ ได้แก่จากโอซาก้า (Osaka) หรือจากนาโกย่า (Nagoya) ก็ได้เช่นกัน

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]