ภูมิภาค : คันโต (Kanto)

ภูมิภาคคันโต (Kanto) คือภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan), จังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki), จังหวัดโทชิงิ (Tochigi), จังหวัดกุมมะ (Gumma), จังหวัดชิบะ (Chiba), จังหวัดไซตะมะ (Saitama), จังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa) และจังหวัดยะมะนะชิ (Yamanashi) ในภูมิภาคนี้มีเมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ที่เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่นและมีระบบการคมนาคมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสีสันความเจริญ นวัตกรรมความล้ำสมัยที่โดนเด่น อีกทั้งยังมีวัดศาลเจ้าที่นิกโก้ (Nikko) ที่เป็นมรดกโลก องค์พระใหญ่ที่งามสง่า เมืองท่าขนาดใหญ่ จุดเด่นคือสามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิดอีกด้วย

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคคันโต (Kanto) มีเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport) และสนามบินนาริตะ (Narita Airport) ซึ่งจากโตเกียว (Tokyo) มีรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดไซตะมะ (Saitama) จังหวัดโทชิงิ (Tochigi) จังหวัดกุมมะ (Gumma) และจังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa) และโดยสารรถไฟสายทั่วไปยังจังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki) จังหวัดชิบะ (Chiba) และจังหวัดยะมะนะชิ (Yamanashi)

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]