ภูมิภาค : คิวชู (Kyushu)

ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) คือ 1 ใน 4 เกาะหลักของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น ประกอบด้วย 7 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดฟุคุโอกะ (Fukuoka) จังหวัดซะกะ (Saga) จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) จังหวัดคุมะโมโตะ (Kumamoto) จังหวัดโออิตะ (Oita) จังหวัดมิยะซะกิ (Miyazaki) และจังหวัดคะโงะชิมะ (Kagoshima) ภูมิภาคนี้มีอากาศที่อบอุ่นและมีภูมิประเทศสูงต่ำสลับกัน มีทะเลและภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ จุดเด่นบนเกาะนี้คือ แหล่งประวัติศาสตร์เมืองโบราณทางตอนใต้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถสัมผัสกับเมืองแห่งน้ำพุร้อนที่มีหลากหลายรูปแบบ มีอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายน่าลิ้มลอง

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) มีเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินฟุคุโอกะ (Fukuoka Airport) ซึ่งสามารถต่อรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดซะกะ (Saga) จังหวัดคุมะโมโตะ (Kumamoto) และจังหวัดคะโงะชิมะ (Kagoshima) ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และโดยสารรถไฟสายทั่วไปยังจังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) จังหวัดโออิตะ (Oita) และจังหวัดมิยะซะกิ (Miyazaki)

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]