นโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สํานักงานกรุงเทพฯ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (“ องค์การ”, “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นำมาใช้กับผู้ใช้งาน (Users) ผู้ติดตาม (Followers/Subscribers) ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าในอนาคต ((Potential) Customers) พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) ผู้รับเหมา (Contractors) ผู้ค้า (Vendors) ผู้เข้าร่วมสัมมนา (Seminar Participants) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง (Respective Employees) และบุคคลที่สาม (บุคคลข้างต้นทั้งหมดนี้ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า ฯลฯ” หรือ “คุณ” , “ท่าน” ตลอดทั้งนโยบายนี้)

ในนโยบายนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใดๆ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

การประมวลผลข้อมูล
เราจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมาหรือเปิดเผยให้เราทราบโดยตรง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านบุคคลที่สาม โดยองค์การจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ที่บังคับใช้ และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใดๆ หรือการออกกฎหมายใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) เป็นครั้งคราว

การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ jnto.or.th เว็บไซต์ japan.travel/th/th/ เฟสบุ๊ค facebook.com/visitjapanth อินสตาแกรม instagram.com/visitjapanth ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานท์ “เที่ยวญี่ปุ่น – JNTO”(@visitjapanth)

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานฟีเจอร์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานได้

หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กรุณาติดต่อ info_bangkok@jnto.go.jp

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการติดต่อโดยตรง (หากคุณต้องการติดต่อและส่งข้อมูลดังกล่าวกับเรา เช่น กรณีที่ติดต่อมาหาเราโดยตรง หรือกรอกแบบฟอร์มที่แสดงบนเว็บไซต์) หรือในทางอ้อม (ข้อมูลผ่านทางบุคคลที่สาม)

เราตรวจสอบถึงความเหมาะสม ความเกี่ยวข้อง และข้อจำกัดต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน มุมมองทางศาสนา หรือสภาวะสุขภาพ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้เราจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ ได้แก่
– ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
– ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เฟซบุ๊คแอคเคานท์ อินสตาแกรมแอคเคานท์ ไอดีไลน์ รวมถึงข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่างๆ
เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

2.1 วัตถุประสงค์ : กิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (PR)
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และนำไปประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นในการให้บริการ การจัดกิจกรรมหรือการแข่งขันทางธุรกิจ การส่งข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน การส่งโบรชัวร์หรือจดหมายข่าวตามที่ร้องขอ การอัปเดตโซเชียลมีเดีย และปรับปรุงสถานะออนไลน์ การตอบข้อซักถาม ฯลฯ การประมวลผลอาจขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้งาน โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว เช่น หากเราต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวบางประการ (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ) เราจะดำเนินการภายใต้ความยินยอมของคุณ

2.2 วัตถุประสงค์ : การดำเนินธุรกิจขององค์การ
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมภายใต้กฎหมาย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ ซึ่งมีความจำเป็นในการจัดการเดินทางเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยว (Familiarization Trip) หรือมีเดียทริป (Media Trip) การวางแผนจัดโปรแกรมการเดินทางและที่พัก การจัดโปรแกรม E-Learning กิจกรรมทางธุรกิจ และสัมมนา ฯลฯ ตลอดจนจัดเก็บบันทึกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ จัดการ และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพันธมิตรทางธุรกิจ หากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ) เราจะดำเนินการภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน หรือข้อบังคับด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณที่ให้กับเราเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.3 วัตถุประสงค์: เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการบริหารงานทั่วไป
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมภายใต้กฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการบันทึก และรับรองการจัดการสัญญาเช่าพื้นที่หรืออาคารสำนักงานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวมถึงเพื่อให้พนักงานสามารถใช้บริการระบบคลาวด์ของ Cybozu และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมตามมาตรการความปลอดภัย

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น และจะไม่ประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากเรามีความประสงค์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลดังกล่าว

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความความอ่อนไหวโดยได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยไม่กระทบต่อข้อกฎหมายใดๆ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลา 6 ปีนับจากวันที่ได้ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้เราสามารถมอบบริการที่น่าพึงพอใจและสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจได้

หากข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถูกนํามาใช้ประโยชน์เพียงระยะเวลาสั้นๆ เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น หรือองค์การ และบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) โดยการทำข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เนื่องจากขนาดและการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนของทางองค์การ เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้รับข้อมูลเป็นรายบุคคลได้ทั้งหมด โดยจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นตามนโยบายส่วนตัวของข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น และองค์การหรือหน่วยงานในเครือ
เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้แก่หน่วยงานในเครือขององค์การทั้งหมด และอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่เรามีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน การมอบหมาย การแยกกิจการ การโอนหรือขายกิจการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงกรณีที่เกี่ยวโยงกับการล้มละลาย หรือกระบวนการอื่นๆ

3.2 พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (ดำเนินงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล)
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลโดยบริษัทพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจนช่วยเราดำเนินธุรกิจกับลูกค้า และให้ความช่วยเหลือในการจัดการความสัมพันธ์กับพนักงานภายในองค์การได้อย่างเหมาะสม โดยเราจะเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรดังต่อไปนี้ องค์กรจัดหาสินค้าหรือซัพพลายเออร์ (Supplier) เช่น บริษัทนำเที่ยว บริษัทสายการบิน บริษัทประกันการเดินทาง ผู้ให้บริการด้านการจัดการโครงการ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ (IT) ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านการสัมมนาออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า (MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) หน่วยงานของรัฐ ผู้จัดงานสัมมนา ผู้รับเหมาโครงการ และผู้ให้บริการด้านการโฆษณา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลุล่วงไปได้ด้วยดี

3.3 ผู้ให้บริการ (ดำเนินงานในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล)
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้แก่บริษัทผู้ให้บริการที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ บริษัทซอฟท์แวร์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทจัดหาสินค้า บริษัทนำเที่ยว บริษัทสายการบิน บริษัทประกันการเดินทาง ผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการด้านการจัดการโครงการ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ (IT) และผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Line) ผู้ให้บริการด้านการจัดการระบบเทคโนโลยี และผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า (MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ผู้รับเหมาโครงการ ผู้ให้บริการด้านการจัดการโครงการ และผู้ให้บริการด้านประกันสังคม เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.4 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย และความปลอดภัย
เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกํากับดูแลอื่นๆ หรือบุคคลที่สามอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญ และความเหมาะสมต่อส่วนรวม รวมถึงเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากได้รับการพิจารณาโดยชอบธรรมว่าการเปิดเผยเป็นไปตามความเหมาะสม เพื่อปกป้องสิทธิของเรา และป้องกันการทุจริตต่อการดำเนินงานของเราและผู้ใช้งาน

การถ่ายโอนข้อมูล
ในกรณีที่บริษัทมีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลออกนอกประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เราจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง หรือ สัญญาร่วมกันกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

หากต้องการขอรับสำเนาของการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศ โปรดติดต่อทางอีเมล info_bangkok@jnto.go.jp ทางเราจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการนับจากที่ได้รับคำร้อง อาจมีบางกรณีที่เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของคุณได้ ในกรณีนี้เราจะแจ้งเหตุผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. การเก็บบันทึกข้อมูล

เราจัดเก็บบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเราอาจทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ควบคุม และผู้ประมวลผลข้อมูลอีกด้วย ในบันทึกนี้เราได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ประมวลผลโดยเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเราและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น และองค์การหรือหน่วยงานในเครือ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ของเราเป็นเวลา 6  ปีนับจากวันที่ได้ให้บริการดังกล่าว และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU General Data Protection Regulation) (หรือกฎหมายอื่นที่คล้ายกันทั่วโลก) เราอาจทําลายไฟล์ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยปราศจากความรับผิดใดๆ

หากข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถูกนํามาใช้ประโยชน์เพียงระยะเวลาสั้นๆ (เช่น ใช้สําหรับงานกิจกรรมหรือแผนรณรงค์ทางการตลาดหนึ่งๆ โดยเฉพาะ หรือในการสรรหาบุคลากร) เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

5. การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยใช้นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการทางเทคนิคในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเข้าถึงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เว็บไซต์ของเราและบริการของเราทั้งหมด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสม
รวมถึงป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย ได้รับความเสียหายจากการทำลายหรืออุบัติเหตุใดๆ โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมตามระดับมาตรการการป้องกัน

6. การแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล

ในกรณีที่ระบบรักษาความปลอดภัยรั่วไหลไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหาย การทำลายโดยผิดกฎหมาย การแก้ไขดัดแปลง การเข้าถึงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต การส่งต่อ การจัดเก็บข้อมูลหรือประมวลผลใดๆ ก็ตาม เรามีนโยบายในการเตรียมพร้อมเพื่อระบุตำแหน่งและประเมินสถานการณ์ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะทำการแจ้งเตือนคุณและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลถึงข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ

7. การประมวลผลที่เสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ

เรามีแนวทางและนโยบายในการเตรียมพร้อมเพื่อระบุวิธีการประมวลผลข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ หากสามารถระบุชี้ชัดได้เราจะดำเนินการตรวจสอบ และหยุดการทำงานเพื่อให้การประมวลผลนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการป้องกันทางเทคนิคและระบบที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีลักษณะน่าสงสัยเราจะทำการติดต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลข้อมูล เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่คุณ

8. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และประมวลผล ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ
  คุณมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของเราที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการประมวลผลหรือไม่ ในกรณีที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางส่วน
 • การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
  คุณมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในทันที และคุณมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลจากเราในทันที ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้
 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  คุณอาจมีสิทธิที่จะจำกัดให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเงื่อนไขทางกฎหมายบางประการที่บังคับใช้
 • การคัดค้าน
  คุณอาจมีสิทธิคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้ โดยทางเราจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการนับจากที่ได้รับคำร้องขอคัดค้าน อาจมีบางกรณีที่เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของคุณได้ ในกรณีนี้เราจะแจ้งเหตุผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
  คุณอาจมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถอ่าน ได้ทางคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิในการโอนข้อมูลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยที่ไม่มีอุปสรรคอันใดตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้ ทางองค์การขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดการเจาะระบบข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุม
 • การไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
  คุณมีสิทธิที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ (รวมถึงการทำโปรไฟล์) ทั้งนี้อิงจากการประมวลผลข้อมูลของคุณนั้นมีผลทางกฎหมายหรือต่อตัวคุณหรือไม่ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้ และเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่ได้ทำการตัดสินใจอัตโนมัติ
 • การเพิกถอนความยินยอม
  คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อกระบวนการทางกฎหมาย โดยทางเราจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการนับจากที่ได้รับคำร้องขอเพิกถอนความยินยอม อาจมีบางกรณีที่เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของคุณได้ ในกรณีนี้เราจะแจ้งเหตุผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หากคุณมีความประสงค์ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น โปรดติดต่อเราทางอีเมล info_bangkok@jnto.go.jp และหากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

9. ผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีจุดมุ่งหมายให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นเราจะไม่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หากพบว่ามีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปีหรืออายุต่ำกว่าข้อจำกัดที่บังคับใช้ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นทันที

10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เราอาจแสดงเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเว็บอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุม และรับผิดชอบต่อการปกป้องข้อมูลและเนื้อหาของบุคคลที่สามได้ ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น jnto.or.th ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลทันทีหลังจากมีการแจ้งนโยบายที่ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านทางเว็บไซต์

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาติดต่อทางอีเมล info_bangkok@jnto.go.jp