หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น

หนังสือเดินทาง (Passport)

การเดินทางไปต่างประเทศนั้นจะต้องมีหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน

สามารถดูรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางได้ที่เว็บไซต์ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เที่ยวญี่ปุ่นแบบไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวและพำนักไม่เกิน 15 วันไม่ต้องขอวีซ่า

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ที่มีวัตถุประสงค์จะพำนักที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2556

เอกสารที่ควรนำติดตัวไปเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น (หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่ได้ร้องขอ ไม่ต้องแสดง)
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

* หมายเหตุ : หากท่านเดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการท่องเที่ยว ท่านยังคงต้องดำเนินการขอวีซ่าตามปกติ และหากท่านต้องการพำนักในญี่ปุ่นนานกว่า 15 วัน ท่านต้องขอวีซ่า *

เที่ยวญี่ปุ่นแบบขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพำนักที่ญี่ปุ่นนานกว่า 15 วัน

หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าโดยยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น

ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
สถานที่ทำการใหม่
เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
ที่อยู่ : อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
แผนที่ : http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/pdf/map1_020914.pdf
เวลาทำการ
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
การยื่นใบคำร้อง : วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
การรับหนังสือเดินทางคืน : วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
* ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี *
หมายเลขโทรศัพท์
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
+66-(0)2-118-7013
ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่นเชียงใหม่ :
ที่อยู่ : อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104-107 ถนนมหิดล  ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ : การยื่นใบคำร้อง : วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 12 : 00  น.
การรับหนังสือเดินทางคืน : วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 13 : 00 น. – 16 : 00 น.
* ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี *
หมายเลขโทรศัพท์ :
053-203367
ฝ่ายวีซ่า : 101 (ภาษาญี่ปุ่น), 102 (ภาษาไทย)
โทรสาร : 053-203373
ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น จังหวัดอื่นๆ : มีการเปิดเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้อง และคืนหนังสือเดินทางที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ อีก 10 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา พิษณุโลก อุบลราชธานี่ ขอนแก่น เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา
เวลาทำการ
เคาน์เตอร์บริการ
ที่ทำการไปรษณีย์ในต่างจังหวัด
การยื่นใบคำร้อง : วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 16 : 30  น.
* ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี *
หมายเหตุ ค่าบริการ (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการของ JVAC) : 140 บาท
รายละเอียดของสถานที่ตั้ง
www.jp-vfsglobal-th.com/thai/contactus.html
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเคาน์เตอร์บริการในต่างจังหวัด
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-632-1541-4

วีซ่าแบบ Multiple สำหรับนักท่องเที่ยว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทางรัฐบาลญี่ปุ่น มีนโยบายออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีจุดประสงค์ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ โดยเป็นผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

เว็บไซต์แผนกกงศุลสถานทูตญี่ปุ่น        
www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm

เว็บไซต์ของ JVAC
www.jp-vfsglobal-th.com/thai

รายละเอียดในเรื่องของการขอวีซ่า
www.th.emb-japan.go.jp/th

พิมพ์คำร้องได้จากเว็บไซต์                   
www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf