วิธีการเล่น

Rule 1 Image
1.
ผู้เล่นจะต้องทอยลูกเต๋า เพื่อเดินจากจุด Start ไปยังจุด Goal เมื่อเดินถึงจุด Goal จึงจะถือว่าเล่นเกมจบ 1 เกม
Rule 2 Image
2.
เมื่อผู้เล่นเดินถึงจุด Goal สามารถเริ่มเล่นเกมใหม่ได้ โดยระบบจะเก็บคะแนนต่อเกมที่ดีที่สุดไว้
Rule 3 Image
3.
ผู้เล่นที่ได้คะแนนต่อเกมสูงสุด 2 อันดับแรกบนหน้าอันดับคะแนน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรม จะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
Rule 4 Image
4.
หากผู้เล่นเดินตกช่องที่มีรูปเครื่องบิน จะได้เดินขึ้นไปยังช่องที่อยู่ปลายเครื่องบิน
Rule 5 Image
5.
หากผู้เล่นเดินตกช่องที่มีรูปเคเบิลคาร์ จะต้องเดินตกลงมายังช่องที่อยู่ปลายเคเบิลคาร์
Rule 6 Image
6.
หากผู้เล่นเดินตกช่องคำถาม แล้วตอบคำถามถูกต้อง จะได้รับคะแนน 10 คะแนน
Rule 7 Image
7.
หากผู้เล่นเดินตกช่องวงล้อแห่งโชค จะได้หมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษ
Rule 8 Image
8.
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแชร์ผลการเล่นลงบน Facebook ของตนเอง และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) ติด ‪#‎japanstorythehiddentreasure ‪#‎ลุ้นเทียวญี่ปุ่นฟรี ‪#‎เล่นทุกวันยิ่งได้ลุ้น (ต้องแชร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
Rule 9 Image
9.
กรณีแชร์ไม่ได้หรือไม่เห็นโพสที่แชร์ กรุณาตรวจสอบวิธีแก้ไขเว็บบราวเซอร์ตามชั้นตอนนี้
คลิกเพื่อดูขั้นตอน

เงื่อนไขการร่วมเล่นกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชี Facebook (Facebook Account) เป็นของตนเอง
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ใน ประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอพพลิเคชั่น โดยมีเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล
  การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการ ใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 4. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
 5. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ งดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 7. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดย ชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอ ผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง และทางอ้อมจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
 8. การตัดสินชี้ขาดของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของ ทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการ พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีดังต่อไปนี้

  1.1 ผู้เล่นที่ได้คะแนนต่อเกมสูงสุด 2 อันดับแรกบนหน้าอันดับคะแนน จะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) หากมีผู้เล่นได้รับคะแนนต่อเกมเท่ากันใน 2 อันดับแรก จะตัดสินผู้ได้รับรางวัลโดยเลือกจากผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดได้ก่อน

  1.2 ผู้เล่นที่ได้คะแนนต่อเกมสูงสุดในอันดับที่ 3 ถึงอันดับที่ 11 จะได้รับของรางวัลพิเศษ อันดับละ 1 รางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 รางวัล หากมีผู้เล่นได้รับคะแนนต่อเกมเท่ากันในอันดับที่ 3 ถึงอันดับที่ 11 จะตัดสินผู้ได้รับรางวัลโดยเลือกจากผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดได้ก่อน

  1.3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษจากการหมุนวงล้อแห่งโชคที่อยู่ภายในเกม จะได้รับของรางวัลพิเศษ จำนวนรวมทั้งสิ้น 27 รางวัล

 2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลบน เว็บไซต์ www.japanstory.org และ เฟซบุ๊กองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (visitjapanth) ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น
 3. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน
 4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล หากผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ตรงกับความจริง

เกณฑ์การได้รับของรางวัล มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น โดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA)
  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 32,000 บาท
  • จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางที่กำหนดตลอดทั้งไปและกลับ
  • บัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 (วันออกเดินทางจากกรุงเทพฯ) ถึง 30 กันยายน 2559 (วันที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น) แต่ไม่สามารถใช้เดินทางในระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2559
  • สามารถเลือกใช้บริการสนามบินใดสนามบินหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้ดังต่อไปนี้ คือ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ หรือท่าอากาศยานฮาเนดะ
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
  • บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารแล้ว
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สายการบิน All Nippon Airways (ANA) ขอสงวนสิทธิ์ห้ามขนส่งสินค้าในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
  • มูลค่าของรางวัลข้างต้นเป็นเพียงราคาค่าบัตรโดยสาร ซึ่งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  • เงื่อนไขการเดินทาง เป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
  • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines (JAL)
  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 32,000 บาท
  • จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางที่กำหนดตลอดทั้งไปและกลับ
  • บัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 (วันออกเดินทางจากกรุงเทพ) ถึง 30 มิถุนายน 2559 (วันที่เดินทางถึงญี่ปุ่น)
  • บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทาง
  • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารแล้ว
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สายการบิน Japan Airlines (JAL) ขอสงวนสิทธิ์ห้ามขนส่งสินค้าในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
  • มูลค่าของรางวัลข้างต้นเป็นเพียงราคาค่าบัตรโดยสาร ซึ่งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  • ไม่สามารถจองบัตรโดยสารแบบ Open Jaw ได้ และไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นได้
  • เงื่อนไขการเดินทาง เป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
  • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า