รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย
และตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น
ในงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ครั้งที่ 14
ผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ มีดังต่อไปนี้!
JAPAN AIRLINES
รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ -โตเกียว หรือโอซาก้า
เมธาพัฒน์ บุญยิ่งสถิตย์
ณัฏฐ์พจน์ สาระวิถี
THAI AIR ASIA X and THAI AIR ASIA
รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ -โตเกียว
ณัฐกานต์ เรืองศรี
รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ -โอซาก้า
ชิโนรส เกตุพุก
รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ -ฟุกุโอะกะ
Jedsada Ariyachatkul
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ -ญี่ปุ่น
(โตเกียว/ โอซาก้า/ ฟุกุโอะกะ/ นาโกย่า)
กิตติพัฒน์ วิทยา
ณัฐพล กอดสอาด
THAI VIETJET
รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ -ฟุกุโอะกะ
ปวีณา คุปตานนท์
พิบูลย์ โอภาสถาวรสกุล
นพมาศ กอแก้ว
PEACH AIR
รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ -โอซาก้า
นิจธิตา นาคยงค์
ฝนทิพย์ วิริยะสกุลชัยพร
กัญญกานต์ ภัทรวรณี
การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
ผู้ที่ร่วมกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่นนี้ ถือได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) กำหนด หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดไม่ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น โดยผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน จะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม (ผู้จัดงานจะตัดสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลของผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกับทางผู้จัดงาน ซึ่งทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล หรือ การกระทำใดๆ ที่ทำเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากกว่าหนึ่งสิทธิ์ขึ้นไป ผู้จัดงานมีอำนาจในการยกเลิกสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตนั้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการใช้รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดีนั้นๆ
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการลงทะเบียนในกิจกรรมนี้ จะถูกนำมาใช้เฉพาะข้อมูลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จะถูกทำลายทันทีหลังจากจบงาน
 6. ผู้จัดงานมีสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกกฎ ข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
 8. กฎการรับและใช้รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินนั้นๆ
 9. การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 10. เจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO), บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด รวมถึงบริษัทผู้ผลิตและประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ครั้งที่ 14 ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้
รายละเอียดของรางวัล
รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (สนามบินนาริตะ หรือ ฮาเนะดะ) หรือ กรุงเทพฯ-โอซาก้า (สนามบินคันไซ) สำหรับ 2 ท่าน จากสายการบิน Japan Airlines จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 110,000 บาท รวมมูลค่า 220,000 บาท***
 2. รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (สนามบินนาริตะ) สำหรับ 2 ท่าน จากสายการบิน Thai AirAsia X and Thai AirAsia จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 84,000 บาท***
 3. รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซาก้า (สนามบินคันไซ) สำหรับ 2 ท่าน จากสายการบิน Thai AirAsia X and Thai AirAsia จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 84,000 บาท***
 4. รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ สำหรับ 2 ท่าน จากสายการบิน Thai AirAsia X and Thai AirAsia จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 80,000 บาท***
 5. รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น (โตเกียว สนามบินนาริตะ/ โตเกียว สนามบินฮาเนะดะ/ โอซาก้า สนามบินคันไซ/ ฟุกุโอกะ/ นาโกย่า) ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน จากสายการบิน Thai Airways International (การบินไทย) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 74,100 บาท รวมมูลค่า 148,200 บาท***
 6. รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ สำหรับ 2 ท่าน จากสายการบิน Thai Vietjet Air จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 52,000 บาท รวมมูลค่า 156,000 บาท***
 7. รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซาก้า (สนามบินคันไซ) สำหรับ 2 ท่าน จากสายการบิน Peach Aviation จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 46,560 บาท รวม 139,680 บาท***
***หมายเหตุ มูลค่าตั๋วเครื่องบินดังกล่าวรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และน้ำหนักกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจริง
***ผู้โชคดีสามารถเลือกวันเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด ทั้งนี้ อาจมีวัน/ช่วงเวลาที่สายการบินไม่สามารถให้จองที่นั่งได้ เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรือเที่ยวบินนั้นๆ เต็ม เป็นต้น
***ของรางวัลดังกล่าว ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน คืนเป็นเงินสดได้
[การประกาศรางวัลและการยืนยันตัวตน]
 1. ตัวแทนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) จะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากข้อมูลลงทะเบียนใน "กิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น" จากงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งที่ 14
 2. ตัวแทนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) จะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดี 13 คนเพื่อรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ที่มีทั้งสิ้น 13 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง และตัวสำรอง 13 อันดับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางหน้าเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ที่ https://www.jnto.or.th และ เพจเฟซบุ๊กขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ที่ https://www.facebook.com/visitjapanth ภายหลังจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
 4. ผู้จัดงานจะติดต่อผู้โชคดีตามเบอร์ติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่จับรางวัล โดยผู้จัดงานจะทำการติดต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้จัดงานนี้ (โทรศัพท์ 02-392-3288) ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ แล้วแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล
 5. ผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากการประกาศรายชื่อ หากไม่มารับ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองต่อไป
 6. กรณีสรุปผู้ได้รับรางวัลจากผู้โชคดีรวมทั้งตัวสำรองทั้ง 13 อันดับ ไม่ได้ ผู้จัดงานจะทำการสุ่มหาผู้โชคดีอีกครั้ง จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล และติดต่อผู้โชคดีท่านใหม่
 7. การติดต่อกับผู้โชคดีนั้น ทางผู้จัดงานจะไม่มีการเรียกร้องเอาเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ จากผู้โชคดี ยกเว้นแต่ค่าภาษีซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัล โดยการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
 8. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด สามารถนำมาใช้กับรายชื่อของผู้โชคดีสำรองได้ หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มาแสดงตนตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้โชคดีสำรองมีสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตน โดยมีสำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกันกับข้อมูลจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่จากบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ติดต่อแจ้งผลไป
 2. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จำเป็นต้องชำระภาษีซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัล โดยการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
สนับสนุนโดย