กฏกติกาและของรางวัล “Your Japan Story”
วิธีการร่วมสนุก
• ผู้ร่วมกิจกรรมต้องอัพโหลดภาพถ่ายและข้อความความประทับใจสั้นๆ ของตนเองจากการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ลงบน www.japanstory.org
• ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแชร์ภาพถ่ายและข้อความที่เขียนลงบน Facebook Account ของตนเอง และตั้งค่าโพสเป็น สาธารณะ (Public)
• การอัพโหลดภาพถ่ายและเรื่องราว 1 ครั้ง จะได้รับ 1 สิทธิ์ Lucky Draw
• ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถอัพโหลดภาพถ่ายและเรื่องราว ได้สูงสุด 10 เรื่องตลอดกิจกรรม

เกณฑ์การได้รับของรางวัล มีรายละเอียดดังนี้
รางวัล
• ของรางวัลได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 30,000 บาท

- บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด โดยสายการบิน Japan Airlines (JAL) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น ( สามารถเลือกใช้บริการสนามบินใดสนามบินหนึ่งในญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ สนามบินนาริตะ / ฮาเนดะ / โอซาก้า / นาโกย่า)
- จำนวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางที่กำหนด ตลอดทั้งไปและกลับ
- สงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ภายใน 31 มีนาคม 2559 (บัตรโดยสารเครื่องบินมีอายุ 30 วัน นับจากวันเดินทางออกจากกรุงเทพฯ)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ หลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารแล้ว
- มูลค่าของรางวัลข้างต้นเป็นเพียงราคาค่าบัตรโดยสาร ซึ่งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- เงื่อนไขการเดินทาง เป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้
- สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• จับรางวัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
• ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลบน เว็บไซต์ www.japanstory.org ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น
• ผู้ได้รับรางวัล หรือตัวแทน จะต้องไปรับรางวัลบนเวทีในงาน เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง วินเทอร์ 2015 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ที่ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
• ตัดสินรางวัลโดยการจับรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อกิจกรรมสิ้นสุด
• ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน
• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงกับความจริง
• ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรมของแคมเปญ Japan Story


กฏกติกาและของรางวัล “Your Japan Story”
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชี Facebook (Facebook Account) เป็นของตนเอง
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. ห้ามโพสต์ข้อความหรือภาพถ่ายที่มีเนื้อหาที่หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ พาดพิงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย
4. ภาพถ่ายที่นำมาลงต้องเป็นภาพถ่ายที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าของ และไม่ใช่ภาพถ่ายติดลิขสิทธิ์จากที่อื่น
5. ภาพถ่ายที่นำมาลงต้องไม่ติดหน้าผู้อื่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ถ่ายภาพและเผยแพร่ เพิ่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนั้น
6. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เล่นนำภาพถ่ายติดลิขสิทธิ์มาร่วมกิจกรรมในทุกกรณี
7. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมที่จะให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สามารถนำภาพถ่ายมาใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
• ต้องไม่ใช้ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอพพลิเคชั่นโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล
• การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
9. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558
10. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
11. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
12. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
13. การตัดสินชี้ขาดของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
14. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการ พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ