กฏกติกาและของรางวัล “Share Japan Story”

วิธีการร่วมสนุก
• ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเลือกแชร์เรื่องราวที่ลงบนเว็บไซต์ Japan Story (www.japanstory.org) ลงบน Facebook Account ของคุณ
• ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตั้งค่าโพสเป็น สาธารณะ(Public)
• การแชร์ 1 ครั้ง จะได้รับ 1 สิทธิ์ Lucky Draw
• จำกัดจำนวนครั้งในการแชร์ให้เปลี่ยนเป็นจำนวนสิทธิ์ในการ Lucky Drawได้สูงสุด 10 สิทธิ์ต่อวัน


เกณฑ์การได้รับของรางวัล มีรายละเอียดดังนี้
• ของรางวัลได้แก่ Gift Voucher Yunomori Onsen Sukhumvit 26 มูลค่า 450 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ
• จับรางวัลครั้งเดียววันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
• ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลบนหน้าเว็บไซต์ Japan Story (www.japanstory.org) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
• ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับทีมงานผ่านหน้า "ติดต่อ JNTO" เพื่อทำการยืนยันตัวตน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชี Facebook (Facebook Account) เป็นของตนเอง
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. ห้ามโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่มีเนื้อหาที่หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ พาดพิงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย
4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
• ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอพพิลเคชั่นโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล
• การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
5. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2558
6. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
8. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
9. การตัดสินชี้ขาดของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการ พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ