ศุลกากร

information-customs-01 เมื่อคุณเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น คุณจะต้องทำการยื่นแบบฟอร์ม “ใบศุลกากร” สำหรับสัมภาระทั้งหมดของคุณทั้งที่ติดตัวมาพร้อมกับคุณและไม่ได้มาพร้อมกันที่ด่านการศุลกากร โดยสามารถขอแบบฟอร์ม “ใบศุลกากร” ได้จากบนเครื่องบิน/เรือ หรือที่สำนักงานศุลกากร

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนของ “ใบศุลกากร”
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/pdf/customs_declaration.pdf

ของส่วนตัวและสัมภาระที่ไม่ได้ติดตัวมาพร้อมกับคุณเพื่อใช้ส่วนตัวจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า และ/หรืออากรภายในค่าการผ่อนผันที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณมีทั้งทรัพย์สินส่วนตัวและสัมภาระที่ไม่ได้นำติดตัวมาให้คิดทั้งหมดรวมกันเมื่อจะอ้างอิงถึงค่าผ่อนผัน
สำหรับเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ และของส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ส่วนตัว รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพที่จะใช้ในระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ต้องเสียภาษี และ/หรืออากรหากได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมในเชิงปริมาณและไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย

รายการสินค้าปลอดภาษี

รายการ ปริมาณ หมายเหตุ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3 ขวด ประมาณ 760 มล. ต่อขวด
บุหรี่ 400 หากนักท่องเที่ยวนำสินค้าที่เป็นยาเส้นเข้ามามากกว่า 1 ชนิด ให้ถือว่าน้ำหนักผ่อนผันทั้งหมดคือ 500 กรัม
ซิก้าร์ 100
อื่นๆ (เช่น ยาเส้น ฯลฯ) 500 กรัม
น้ำหอม 2 ออนซ์ 1 ออนซ์จะเท่ากับประมาณ 28 ซีซี
(ไม่รวมโอเดอโคโลญจ์ และโอเดอทอยเลต)
รายการอื่นๆ 200,000เยน มูลค่ารวมในตลาดต่างประเทศของสิ่งของทั้งหมดที่นอกเหนือจากรายการข้างต้นต้องไม่เกิน 200,000 เยน รายการใดที่มีมูลค่าในตลาดต่างประเทศไม่เกิน 10,000 เยนจะไม่ต้องเสียภาษี และ/หรืออากร และจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณมูลค่ารวมในตลาดต่างประเทศของสิ่งของทั้งหมด ไม่มีการยกเว้นภาษีสำหรับสิ่งของที่มีมูลค่าตลาดต่อชิ้นหรือต่อชุดมากกว่า 200,000 เยน

อาจจะมีการจำกัดปริมาณของยาและเครื่องสำอาง รวมถึงยาทั้งที่มีและไม่มีใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างรวมทั้งวิตามินและอาหารเสริมแร่ธาตุที่นักท่องเที่ยวจะสามารถนำเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นได้ในหนึ่งครั้ง

ของต้องห้ามที่นำเข้า

เมื่อเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ของต้องห้ามนำเข้ามีรายการดังต่อไปนี้ ยาเสพติด,อาวุธปืน,สินค้าปลอม-สินค้าลอกเลียนแบบ,สินค้าที่เข้าข่ายตามอนุสัญญาวอชิงตัน,สัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่น,สิ่งของที่ป้ายไม่ตรงความเป็นจริง

โปรดดูที่เว็บไซต์ของศุลกากรญี่ปุ่นในต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียด
Japan Customs
http://www.customs.go.jp/english/exp-imp/index.htm

ศุลกากรสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศุลกากรราบรื่นและจะหยุดการนำเข้าและการส่งออกของต้องห้ามที่ชายแดนศุลกากร ดังนั้นสาขาที่จัดตั้งขึ้นใน ฮะโกดะเตะ, โตเกียว,โยโกฮาม่า, นาโกย่า,โอซาก้า,โกเบ, โมจิ,นางาซากิและโอกินาว่า ซึ่งมีเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมาก หรือ เรือที่มีการเข้าและออก มีศุลกากรประจำตามจุดต่างๆ

โปรดดูที่เว็บไซต์ของศุลกากรญี่ปุ่นในต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียด
Japan Customs
http://www.customs.go.jp/english/exp-imp/index.htm

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง