ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบิน”ภายในงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2019 (Visit Japan FIT Fair 2019)

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม “งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2019 (Visit Japan FIT Fair 2019)” ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังนี้

Print
Print
Print
Print
Print
Print
Print
Print
Print
Print
Print

เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมหลักฐาน โดยมีสำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกันกับข้อมูลจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน
  2. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น ๆ ได้
  3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
  4. . ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จำเป็นต้องชำระภาษีซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัล โดยการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้รางวัลตั๋วเครื่องบิน

  1. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแต่ละสายการบิน
  2. เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เที่ยวบิน หรือชื่อผู้เดินทางได้
  3. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  4. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. บริษัท MEDIATOR CO., LTD. จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดของรางวัลตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โชคดีแต่ละท่านทราบ

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นภายในงานและร่วมกิจกรรมกับทางเราในครั้งนี้