ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นชิงตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น” ภายในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 24

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม “โซนบูธญี่ปุ่น และบูธ JNTO” ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 24 (TITF#24) ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้ทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรม “ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นชิงตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น” ภายในงาน โดยรายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากสายการบิน Japan Airlines
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น

จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง ผู้โชคดีได้แก่

คุณจินตนา นิลสาคร

หมายเลขบัตรชิงโชค : 05033

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้มอบหมายให้บริษัท โปรโม เทค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้ โดยจะใช้โทรศัพท์เบอร์ 02-675-3883 ต่อ 1048 ติดต่อผู้โชคดีตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
 2. หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หรือหากผู้โชคดีแจ้งความประสงค์ไม่รับรางวัลกับผู้จัดงาน ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์การรับรางวัล
 3. ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมหลักฐาน โดยมีสำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกันกับข้อมูลจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และหางบัตรชิงโชคครึ่งหนึ่งที่มีตราประทับไว้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน
 4. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 5. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จำเป็นต้องชำระภาษีซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัล โดยการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้รางวัลตั๋วเครื่องบิน

 1. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้
 2. สามารถเลือกสนามบินใดสนามบินหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้ดังต่อไปนี้ นาริตะ/ฮาเนดะ/โอซาก้า/นาโกย่า
  และต้องเดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด คือตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 (โดยต้องออกเดินทางจากกรุงเทพฯ และต้องเดินทางพร้อมกันทั้ง 2 ที่นั่ง) กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันออกเดินทาง หากครบกำหนดแล้วท่านมิได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทาง รางวัลนี้จะถือเป็นโมฆะ
 3. เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เที่ยวบิน หรือชื่อผู้เดินทางได้
 4. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัท โปรโม เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้ จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดของรางวัลตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โชคดีทราบ

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัท โปรโม เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ที่เบอร์ 02-675-3883 ต่อ 1048

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นภายในงานและร่วมกิจกรรมกับทางเราในครั้งนี้