ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน” ภายในงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2018 (Visit Japan FIT Fair 2018)

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม “งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2018 (Visit Japan FIT Fair 2018)”  ในวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้ทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น ทั้งสิ้น 13 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากสายการบิน Japan Airlines
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว หรือ กรุงเทพฯ-โอซาก้า หรือ กรุงเทพฯ-นาโกย่า

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 • คุณปฏิภาณ ศักดิ์ธนวัฒน์
 • คุณธีร์ธวัช รุ่งโรจญ์งามเจริญ

รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากสายการบิน Thai Airways
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 • คุณสโรชา อรรถพร
 • คุณพิมพ์ชนก พนมกิจ

รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากสายการบิน NokScoot
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ)

จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 • คุณสุวรรณรัตน์ เศรศฐวงศ์
 • คุณนริชา สุรัจกุลวัฒนา
 • คุณปรีชา อิสสระพานิชกิจ

รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากสายการบิน Peach Aviation
ไป-กลับ กรุงเทพฯ- โอกินาวะ

จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 • คุณฐิตารีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข
 • คุณอาทิตยา รัศมีแจ่ม
 • คุณชุติมา เต็มชุ่ม

รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากสายการบิน Thai AirAsia X
ไป-กลับ กรุงเทพฯ- ซัปโปโร

จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 • คุณชนกภัช ธารากิจสกุล
 • คุณเพ็ญสิริ สิทธิชีวภาค
 • คุณธัญญาภรณ์ นิจวัฒน์

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมหลักฐาน โดยมีสำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกันกับข้อมูลจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน
 2. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จำเป็นต้องชำระภาษีซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัล โดยการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้รางวัลตั๋วเครื่องบิน

 1. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแต่ละสายการบิน
 2. เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เที่ยวบิน หรือชื่อผู้เดินทางได้
 3. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 4. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัท โปรโม เทค (ไทยแลนด์) จำกัด จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดของรางวัลตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โชคดีแต่ละท่านทราบ

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นภายในงานและร่วมกิจกรรมกับทางเราในครั้งนี้